นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานเว็บไซต์

                     นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 คำนิยาม   ภายในนโยบายฉบับนี้

        (ก) "เว็บไซต์" หมายความว่า เว็บไซต์ ชื่อว่า em-master และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://www.em-master.com/
        (ข) "ผู้ควบคุมข้อมูล" หมายความว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ตามนโยบายฉบับนี้ อันได้แก่ E Master Service & Development Co.,Ltd ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125562016078 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 89/191 หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี ติดต่อ info@tfxtrade.com
        (ค) "ผู้ประมวลผลข้อมูล" หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
        (ง) "ข้อมูล" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แ