Indicators

1) วางแถบด้านบน.png
01-1 co.PNG

EM_ OsMA

เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้แสดงความแตกต่างระหว่าง Oscillator และค่า Moving Average โดยทั่วไปแล้วเราจะมักรู้จักชื่อของ Indicator ประเภท Oscillator ที่เราคุ้นคือ MACD และใช้ค่อนข้างบ่อย